See More of the World

The Cock And The Fox – Horoz ve Tilki

The Cock And The Fox – Horoz ve Tilki

One bright evening as the sun was sinking on a glorious world a wise old Cock flew into a tree to roost. Before he composed himself to rest, he flapped his wings three times and crowed loudly. But just as he was about to put his head under his wing, his beady eyes caught a flash of red and a glimpse of a long pointed nose, and there just below him stood Master Fox.

Güneş muhteşem dünyanın üzerinde batarken parlak bir akşamda, bilge horoz tüneyip uyumak için bir ağacın üzerine uçtu. Kendini dinlendirmeye bırakmadan önce kanatlarını üç kere çırptı ve yüksek sesle öttü. Fakat tam kafasını kanadının altına sokacakken, boncuk gibi gözleri kırmızı bir ışık ve uzun sivri bir burnu görür gibi oldu ve oracıkta aşağıda Usta Tilki duruyordu.

“Have you heard the wonderful news?” cried the Fox in a very joyful and excited manner.

“Müthiş haberi duydun mu?” diye sevinçle ve heyecanlı bir şekilde bağırdı Tilki.

“What news?” asked the Cock very calmly. But he had a queer, fluttery feeling inside him, for, you know, he was very much afraid of the Fox.

“Ne haberi?” diye sordu Horoz sakince. Fakat bir yandan da Tilki’den çok korktuğu için içinde tuhaf, karmaşık bir his vardı.

“Your family and mine and all other animals have agreed to forget their differences and live in peace and friendship from now on forever. Just think of it! I simply cannot wait to embrace you! Do come down, dear friend, and let us celebrate the joyful event.”

“Senin ve benim ailem ve diğer tüm hayvanlar bugünden itibaren sonsuza kadar artık farklılıklarını unutma konusunda ve artık barış ve dostluk içerisinde yaşama konusunda uzlaştılar. Bi düşünsene! Seni kucaklamak için sabredemiyorum! Aşağı gel sevgili dostum ve birlikte bu keyifli olayı kutlayalım.”

“How grand!” said the Cock. “I certainly am delighted at the news.” But he spoke in an absent way, and stretching up on tiptoes, seemed to be looking at something afar off.

“Ne büyük bir haber!” dedi Horoz. “Kesinlikle bu haberden dolayı çok memnun oldum.” Fakat Horoz biraz ilgisizce konuştu ve ayaklarının ucuna basarak gerildi. Uzaklara bakıyor gibi görünüyordu.

“What is it you see?” asked the Fox a little anxiously.

“Ne görüyorsun?” diye endişeli bir şekilde sordu Tilki.

“Why, it looks to me like a couple of Dogs coming this way. They must have heard the good news and—”

“Birkaç köpek buraya doğru geliyor gibi görünüyor. Güzel haberi duymuş olmalılar ve—“

But the Fox did not wait to hear more. Off he started on a run.

Fakat Tilki daha fazlasını duymak için beklemedi ve koşmaya başladı.

“Wait,” cried the Cock. “Why do you run? The Dogs are friends of yours now!”

“Bekle,” diye bağırdı Horoz. “Neden koşuyorsun? Köpekler de artık senin dostun!”

“Yes,” answered the Fox. “But they might not have heard the news. Besides, I have a very important errand that I had almost forgotten about.”

“Evet,” diye cevapladı Tilki. “Fakat belki de haberi duymamış olabilirler. Hem ayrıca benim neredeyse unuttuğum çok önemli bir işim de vardı.”

The Cock smiled as he buried his head in his feathers and went to sleep, for he had succeeded in outwitting a very crafty enemy.

Horoz çok kurnaz bir düşmana karşı galip geldiği için gülümsedi ve kafasını tüylerinin içine gömüp uykuya daldı.

The trickster is easily tricked.

Hilekar kolayca aldanır.

 

Keywords

sink: batmak. (aslında çoğunlukla suya batmak anlamında kullanılır. örnek: geminin batması)

glorious: şanlı, olağanüstü, muhteşem, görkemli

roost: tünemek (f), tünek (i), kuşların geceleri uyuduğu yer.

flap: kanat çırpmak.

beady eyes: boncuk gibi gözler.

glimpse: bir an için görünmek. anlık bakış.

queer: acayiplik, garip, tuhaf.

fluttery: karışık, karmaşık.

embrace: kucaklamak.

delighted: memnun olmak, sevinmek.

stretching up: gerilmek, gerinmek.

tiptoe: parmak uçlarına basarak yürüme.

outwitting: atlatmak, galip gelmek.

crafty: kurnaz, üçkağıtçı.

trickster: hilekar, dalavereci, dolandırıcı. Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *